Naujienos

Šaukiamas Kretingos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021m.kovo mėn. 18d. 14 val. adresu: Vilniaus g. 1,
Kretinga šaukiamas visuotinis KRETINGOS KREDITO UNIJOS (į/k110086415)
narių susirinkimas.

*Darbotvarkė:*

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2020metus.Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita už 2020metus. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020metus. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių
dengimo) projekto pristatymas už 2020metus. Metinės finansinės
atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių
dengimo) priėmimas.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6.Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto
nariams nustatymas.

7. Paskolų komiteto pirmininko ir nariųrinkimai.

8. Valdybos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.

9. Narių, neatitinkančių narystės kriterijų, šalinimas iš Kretingos
kreditounijos.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam
tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR
Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Kretingos kredito unijos
narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje
nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia, asmeninėje i-Unijos
paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g.1, Kretinga.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome iki
2021-03-18d.12 val., atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus
atsiųsti el.paštu: [email protected]

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei
kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip
likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas
bus šaukiamas 2021 m.kovo mėn. 25d.14val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį
narių susirinkimą, Kretingos kredito unijos administracijos vadovas
A.Šaltmeris, tel. 868432929, el. paštas [email protected]

Atgal