Naujienos

Kretingos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 27 d. priimti nutarimai:
  1. Stebėtojų tarybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai.
  2. Išorės ir vidaus audito tarnybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai.
  5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą ir pelnas paskirstytas(nuostolis dengiamas) pagal pateiktą nutarimo projektą.
  6. Patvirtinta 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  7. Išrinkti Valdybos nariai ir Valdybos pirmininkas.
  8. Suteiktas Valdybai įgaliojimas tvarkyti unijų konsolidavimo klausimus.
  9. Patvirtinta nauja Kretingos kredito unijos įstatų redakcija, suderinta su Kredito unijų įstatymo pakeitimais (panaikinta Stebėtojų taryba, nustatytas tvaraus papildomo pajaus nominalas).
  10. Nutarta išmokėti tantjemas unijos valdymo organams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: J.K.Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

Kretingos kredito unijos valdyba

Atgal