Naujienos

Kretingos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kretingos kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2024 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus. Nutarta pelną paskirstyti pagal 2023 m. pelno paskirstymo projektą.
  5. Patvirtinta 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Nutarta išmokėti metines išmokas (tantjemas) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.
  7. Kretingos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo dalyviams suteikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  8. Kiti klausimai. Nutarta pakeisti Kretingos kredito unijos registracijos adresą į Vilniaus g. 1, Kretinga.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Kretingos kredito unijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 1, Kretinga.

Kretingos kredito unijos valdyba

Atgal