Naujienos

Kretingos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kretingos kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2023 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Nutarta išmokėti metines išmokas(tantjemas) unijos valdymo organams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.
  7. Nutarta šalinti narius, neatitinkančius narystės kriterijų, pagal Valdybos patvirtintą sąrašą.
  8. Patvirtinti Kretingos kredito unijos naujos redakcijos įstatai.
  9. Suteikti įgaliojimai Valdybai priimti sprendimus dėl unijų konsolidavimo.
  10. Kiti klausimai. Kretingos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo dalyviams suteikta informacija apie pajinių įnašų grąžinimo tvarką.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Kretingos kredito unijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 1, Kretinga.

Kretingos kredito unijos valdyba

Atgal