Naujienos

Kretingos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2022 m. kovo 29 d. priimti nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Nutarta išmokėti tantjemas unijos valdymo organams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.
  7. Nutarta šalinti narius, neatitinkančius narystės kriterijų, pagal Valdybos patvirtintą sąrašą.
  8. Patvirtinti Kretingos kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kretingos kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 1, Kretinga

Kretingos kredito unijos valdyba

Atgal