Naujienos

Kretingos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2021 m. kovo 25 d. priimti nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Nutarta išmokėti tantjemas unijos valdymo organams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.
  7. Paskolų komiteto nariais išrinkti: Kristina Kairytė, Antanas Stonkus, Alfonsas Vaišnoras, Aurelija Jurgutienė, Ingrida Augutienė. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Antanas Stonkus.
  8. Valdybos nariais išrinkti: Gražina Poškienė, Antanas Šakauskas, Vladas Baltuonis, Juozas Abelkis, Alvydas Šaltmeris. Valdybos pirmininku išrinktas Juozas Abelkis.
  9. Nutarta šalinti narius, neatitinkančius narystės kriterijų, pagal Valdybos patvirtintą sąrašą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 1, Kretinga

Kretingos kredito unijos valdyba

Atgal