Naujienos

Kretingos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 22 d. priimti nutarimai:

  1. Audito tarnybos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Patvirtinta kredito unijos įstatų nauja redakcija.
  7. Nutarta išmokėti tantjemas unijos valdymo organams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 1, Kretinga

Kretingos kredito unijos valdyba

Atgal